Strona główna

Strona główna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Biobeauty.pl

            Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.biobeauty.pl

 Dane Sprzedawcy:

Grzegorz Mokobodzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą YOVEE Grzegorz Mokobodzki z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Bema 10, NIP 1180063846, REGON 011974742.

 Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

1.pod numerem telefonu: 

tel: 530 201 914
tel: 733 910 100

  (koszt połączenia według taryfy operatora);

2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: zamowienia@biobeauty.pl

 Definicje

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego

 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.biobeauty.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 Zasady ogólne

§ 2

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski

 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary sa certyfikowane przez niezależne organizacje certyfikujące.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych przy współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne: minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz do wykorzystywania Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego i składanie Zamówień nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowany na stronach asortyment był aktualny z asortymentem będącym w posiadaniu Sprzedawcy. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 Składanie Zamówień

§ 3

 1. Zamówienia można składać - UWAGA SKLEP REALIZUJE ZAMÓWIENIA WYLĄCZNIE NA TERENIE POLSKI :

a)     Bezpośrednio na stronie internetowej www.biobeauty.pl (automatyczna odpowiedź ze Sklepu na wskazany adres e-mail, potwierdzająca przyjęcie Zamówienia)

b)     Droga mailową na adres zamowienia@biobeauty.pl,

2.  Zamówienie jest skuteczne,  jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe niezbędne celem potwierdzenia dokonania zamówienia, w tym:

a)     dokładny adres, na który Towar ma być wysłany

b)     numer telefonu

c)     adres e-mail,

3.  W przypadku gdy podane przez Klienta dane okażą się niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem okaże się niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. Sprzedawca  niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi złożone zamówienie droga elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności dane dotyczące ilości i rodzaju zamówionych Towarów, sposobu komunikowania się ze Sprzedawcą, wybranego sposobu dostawy oraz ceny.

5.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy. Dniami wolnymi od pracy są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

6.Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

7.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych z bazy danych Sklepu Internetowego Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail biuro@biobeauty.pl z prośbą o usunięcie podanych danych osobowych.

 § 4

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.biobeauty.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Towarów.

 Sposób i termin zapłaty

§ 5

1. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

a) płatność przelewem na rachunek Sklepu

b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU

c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. W przypadku realizacji przelewu na rachunek bankowy Sklepu o numerze:

61 1750 0012 0000 0000 2021 7685

Klient jest zobowiązany do jego dokonania w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niedochowania tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.

3. W przypadku wyboru realizacji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 § 6

Zasady ponoszenia kosztów w zależności od wybranej formy zapłaty jest następująca:

1. Przelew – płatność z góry

a)      należność za zamówiony Towar płatna jest po złożeniu zamówieniu i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia na wskazany adres mailowy. W potwierdzeniu zamówieniu wskazany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

b)     Na życzenie Klienta, Sprzedawca wystawia fakturę pro-forma lub fakturę przelewową stanowiącą podstawę płatności.

c)      Towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowych Sprzedawcy

2. Płatności kartą za pośrednictwem strony

a) należność za zamówiony Towar płatna jest po złożeniu zamówieniu za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy. Klient skierowany jest na stronę „Płatności.pl” która obsługuje płatności kartami w Sklepie Internetowym Sprzedawcy., gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych.

b)  Połączenie ze stroną Płatności.pl jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Dane karty trafiają bezpośrednio do banku Klienta i nie są przechowywane w innym miejscu

3.  Płatność za pobraniem

a)      należność za zamówiony Towar płatna jest przy odbiorze Towaru kurierowi

 Koszty i termin wysyłki

§ 7

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie Sprzedawcy,  okres realizacji zamówienia (czas nadania wysyłki do klienta) nie powinien przekroczyć 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru opcji „płatność za pobraniem”, okres realizacji zamówienia liczy się od momentu złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 3. jeżeli zamówiony Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Okres realizacji zamówienia w takim przypadku może ulec zmianie. Sprzedawca zobowiązuje się w takim przypadku do stałego informowania Klienta o stanie zamówienia.

§ 8

 1. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem:

a)     Przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy przewozowej „DPD"

2. Wyboru sposobu dostawy Towaru dokonuje Klient.

3.  Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu płatności. Koszty dostawy są następujące:

a) opcja „płatność za pobraniem”

 Rodzaj dostawy

Koszt dostawy przy zamówieniu o wartości do 100 zł

Koszt dostawy przy zamówieniu o wartości powyżej 100 zł

Dodatkowe koszty – koszt pobrania

Przesyłka kurierska „DPD”

10 PLN

0 PLN

15 PLN


 b) opcja „przelew – płatność z góry” oraz „kartą za pośrednictwem strony”

 Rodzaj dostawy

Koszt dostawy przy zamówieniu o wartości do 50 zł

Koszt dostawy przy zamówieniu o wartości powyżej 50 zł

Przesyłka pocztowa ekonomiczna

10 PLN

0 PLN

Przesyłka pocztowa priorytetowa

10 PLN

0 PLN

Przesyłka kurierska InPost

10 PLN

0 PLN

Przesyłka kurierska DPD

10 PLN

0 PLN

 
4.  Wszystkie wysyłane przez nas paczki są profesjonalnie pakowane. Towar jest zabezpieczany, aby nie mógł ulec uszkodzeniom, podczas przewozu. Razem z towarem wysyłany jest dokument zakupu. Klient ma możliwość sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze. Po nadaniu paczki Sprzedawca podaje numer listu przewozowego na podany w zamówieniu email.


Odbiór towaru

§ 9

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Klient zobowiązany jest w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§ 10

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin 14 dni liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, zaś gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży winno być wysłane do Sprzedawcy:

a)  pocztą na adres ul. Bema 10, 05-420 Józefów,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@biobeauty.pl

5.   W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.  Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8.  Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, o których mowa w ust. 7, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument obowiązany jest do odesłania na adres Sprzedawcy ul. Bema 10, 05-420 Józefów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem wskazanego terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Konsumenta. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu przyśpieszenia zwrotu przez Sprzedawcę płatności otrzymanych przez Konsumenta, Konsument może dostarczyć Sprzedawcy dowód odesłania Towaru.

11.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uznaje się za niezawartą.

12.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, gdy:

a)  cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  

d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Reklamacje

§ 11

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru. Niezależnie od powyższego, Konsument ma prawo do złożenia żądań wynikających z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, jeżeli wada została zauważona w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy.

 3. Roszczenie Klienta nie będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 4. Towar reklamowany powinien być dostarczony na adres ul. Bema 10, 05-420 Józefów na koszt Sprzedawcy.

 5. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może, według własnego wyboru, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 7. Klient może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest istotna.

 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 9. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ograniczona jest kwotowo do wartości sprzedanego Towaru. 

 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 12

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy Towarów.

 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 4. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 Zastrzeżenia prawne

§ 13

 1. Nazwy producentów i marki fabryczne, oraz zdjęcia Towarów należą do ich producentów i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

 2. Prezentowane na stronie Sklepu internetowego zdjęcia oraz dane udostępniane są w celach marketingowych/informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca  może, bez uprzedzenia, dokonać zmian zamieszczonych na stronie informacji. Mimo dołożenia wszelkich starań, ze względu na stale udoskonalanie produktów przez producenta prezentowane na stronie informacje mogą nieznacznie różnić się od sprzedawanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt ze sprzedawcą.

 4. Podane ceny transportu i realizacji zamówienia dotyczą wyłącznie terytorium POLSKI, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu. W takim jednak przypadku czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu na co Klient wyraża zgodę.

 5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki.

 6. Materiały (opinie,recenzje,przepisy,itp.) będące zawartością serwisu nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie, poglądy osób zamieszczających treści w serwisie. Wykorzystanie podanych informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszych przepisów czy recenzji.

  Postanowienia końcowe

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.),  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące,

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 01.01.2014

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane Konsumenta:

Imię, naziwko:………………………………………

Nazwa: …………………………………………….

Adres: ……………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………

Skierowano do Sprzedawcy:

Grzegorz Mokobodzki

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

YOVEE Grzegorz Mokobodzki

ul. Bema 10, 05-420 Józefów

NIP 1180063846, REGON 011974742.

e-mail: ……………………………..

fax: …………………………………

 

Ja, …………………………………………………. (imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących Towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………

Umowa sprzedaży została zawarta w dniu …………………………………............................

Imię i nazwisko Konsumenta: …………………….

Data:……………………………………………….

Podpis:……………………………………………..